ဒီလူသည္ဒီတစ္ဘဝပဲဒီလူ ျဖစ္လို႔ရတယ္

45.,ဒီဘဝရဲ့ေနာက္ဆံုတစ္ခဏစိတ္သည္၊လုပ္ေနတဲ့တာဝန္ဟာ ျဖစ္ေနတဲ့ဒီလူကေန၊လြတ္‌ေျမာက္သြားေအာင္လုပ္ေနတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီလူျပန္ျဖစ္ေအာင္တစ္ခဏ‌ေလေတာင္လုပ္လို႔မရဘူ၊ဒီလူသည္ဒီတစ္ဘဝပဲဒီလူျဖစ္လို႔ရတယ္။ဒါေပမဲ့ စိတ္ရဲ့ျဖစ္မႈပ်က္မႈကိုဘယ္သူကမွလာတားစည္းလို႔မရဘူး။ တစ္ခ်ိန္ထဲ ဒီစိတ္ပ်က္သြားတာနဲ႔ ေနာက္ထစိတ္တစ္ခဏျဖစ္ဖို႔အတြက္အ‌ေၾကာင္းခ်က္ျခင္းျဖစ္ေနတယ္။