ေကာင္းမႈေတျြပဳ ၿပီအမ်ွကုသိုလ္ေပးေဝလို႔ရတယ္

46,,တကယ္လို႔မ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အသက္ဆံုးတာရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေတာ့တို႔တ‌ေတြ‌ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြအမ်ွေပး ၾကရမယ္ ဘယ္လိုေပးၾကရမလဲဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေတြကိုလုပ္ အဲ့ဒါဆိုရင္ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့အေကာင္းမႈေတြအားလံုး ရည္စူၿပီကုသိုလ္အမ်ွေပးလို႔ရတယ္။