အမွန္ကို‌ေျပာတဲ့သူ သည္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ေက်းဇူး ကိုသိတဲ့သူျဖစ္သည္

47..ေက်ာင္း၊တကယ္စိတ္ျငိမ္သက္တဲ့သူေနတဲ့ေနရာေနာက္ အိမ္အေစာက္အအံုေတြကိုစြန႔္လြတ္တဲ့သူ‌ေတြေနတဲ့ေနရာ ေနာက္ ကိေလသာ ျခစ္ထုတ္ျခင္းတရားနာေထာင္ျခင္းတရားေဆြးေနြးျခင္းပညာတိုးပြားစုစည္းျခင္းဝိနည္းေတာ္အတိုင္းကိေလသာေတျြခစ္ထုတ္ဘို့အတြက္အဲ့ေလာက္ပဲ အဲ့ဒါေက်ာင္း ၊ေက်ာင္းဟာ တျခားအရာတျခားဟာ
‌ေ‌တြ ျဖစ္လို႔မရဘူး