တရားကိုယ္သေဘာေပါက္ၿပီးဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသနာကိုယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လို့ရျပီး။

49..ဘယ္သူမဆိုတရားကိုယ္သေဘာေပါက္ခဲ့ရင္အဲ့ဒါဆို၊သူလည္းပဲသူမ်ားေတြကိုယ္၊တရား‌ေတြသိ‌ေစျခင္၊ သေဘာေပါက္ ေစျခင္တယ္၊ဘယ္သူကမ၊ ျပဳျပင္ဘို႔မစဉ္းစာရင္ေနပါေစ၊ ဒါေပမဲ့ တရားသေဘာေပါက္တဲ့သူအတြက္ဆိုရင္ ၊တခုစီ တခုစီ ျပဳျပင္သြာခဲ့တယ္၊အဲ့ဒါမွ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသနာကိုယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လို့ရမယ္။