မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကိုသာလိုလားတယ္။

93,ေကာင္းတာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔လာ‌ေျပာသြားတယ္။ျပီးေတာ့ေကာင္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလည္ဆိုနာလည္းသိလိုက္တယ္။ဒါ‌ေျကာင့္အဲဒီလူက၊ကိုယ့္အေပါ္ေကာင္းၿပီးကိုယ့္ရဲ့မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းလည္းျဖစ္တယ္။