,ေကာင္းမႈသည္အကုသိုလ္ကိုလက္ခံႏိုင္သည္။

98အက်ိဳးကိုျမင္တယ္၊ေကာင္းျခင္းရဲ့တန္ဖိုးကိုလည္းျမင္တယ္၊တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ့တိုးတက္လာသည္နွင့္အမ်ွ၊အကုသိုလ္၊မေကာင္းမႈ‌ေတြဘက္ကို၊စြန့္လြွတ္နိုင္ဖို့အတြက္တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ့၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ေတြကိုစုေစာင္းထားရမယ္။