ယုတ္မာျခင္းသည္ျပသ္သနာကိုျဖစ္ေပၚေစတယ္။

99,ေကာင္းမႈသည္ဘယ္ျပသ္သနာတစ္ခုခုကိုမွမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ဘူး။ဒါေပမယ့္မေကာင္းမႈေတြအားလံုးသည္၊ျပသ္သနာျဖစ္ေစမယ့္အ‌ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး၊အေသးကေနအစ၊ျပသ္သနာေတြအျကီးထိေရာက္ေစနိုင္တယ္။