ပညာသည္မေကာင္းတဲ့ၾကင့္ႀကံမႈဘက္ကိုဘယ္လိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔မွေခၚေစာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘူး။

100,ပညာလို႔‌ေခၚတဲ့အျမင္မွန္ကန္မႈရိွရင္ေကာင္းရင္ေကာင္းတယ္၊ယုတ္မာရင္ယုတ္မာတယ္၊မွန္ရင္မွန္တယ္၊မွားရင္မွားတယ္၊ပညာက‌ေျဖာင့္မတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္၊ဒါ‌ေျကာင့္ပညာရွိရင္၊ဘယ္ေတာ့မွမေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို၊မလုပ္ေစနိုင္သလို၊မေကာင္းတဲ့လမ္းကိုလည္းမေရာက္ေစနိုင္ဘူး။