တရာေတာ္ကိုနာလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္၊အဲ့ဒါျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုတည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

101,အားလံုးေသာဒကာ၊ဒကာမေတြ၊ရဟန္းသံဃာေတြပါ၊တကယ္လို႔ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကို၊နားမလည္လို႔ရိွရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကို၊ၾကားရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္၊ဝိုင္းၿပီးေစာင့္ေရွာက္တာမဟုတ္သလို၊ပ်က္စီးေအာင္ဝိုင္းၿပီးျပုတာနဲ့တူပါတယ္၊ဒါ‌ေျကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္၊ၾကာရွည္တည္တံ့ခိုင္မာဖို႔အတြက္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမလို့ေခၚတဲ့၊တကယ္အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့သေဘာတရားေတြကို၊နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။