အျမင္မွန္ကန္မႈရိျွခင္းသည္၊ဘဝတိုင္းမွာတန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာျဖစ္သည္။

102,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားေတာ္ေတြကို၊သင္ၾကာေလ့လာနာ‌ေထာင္ျခင္းဟာ၊မသိမႈေတြအားလံုးကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔ပါပဲ၊တခ်ိဳ႕ကတရား‌ေတာ္‌ေတြကိုမသင္ျကားမ‌ေလ့လာမနား‌ေထာင္တဲ့လူ‌ေတြအဘို႔ေတာ့ဘဝဆက္တိုင္းမွာတန္ဖိုးအရိွဆံုးအရာဟာအျမင္မွန္ကန္မႈရရိွဖို႔အတြက္ပဲဆိုတာမသိရွာနိုင္ဘူးေပါ့။