လူေကာင္းလည္းပဲတစ္ဘဝပဲ၊မေသခင္ေလးမွာလူေကာင္းျဖစ္ၿပီးေကာင္းမႈေတြကိုနားလည္ရမယ္။

105,ဒီလူဘဝမ်ိဳးရရိွလာတာဒီဘဝမွာတစ္ဘဝပဲရႏိုင္တယ္။ဒီဘဝကေနေသဆံုးၿပီးဆိုရင္ဒီလူဘဝမ်ိဳးေနာက္ထပ္ျပန္မရနိုင္ေတာ့ဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္မို့မေသခင္ေလးမွာလူေကာင္းျဖစ္ရင္ပိုေကာင္းမလာ။ျပီးေတာ့ေလာကမွာအမွန္အတိုင္းရိွတဲ့အရာေတြကိုရိွတဲ့အတိုင္းသိရိွနားလည္ရမယ္။