မေကာင္းမႈေတြကိုရဲရင့္စြာလုပ္ရဲတာကိေလသာျဖစ္တယ္။

106,အမွာေတြကိုလုပ္ရဲတာကိေလသာပဲဆိုတာေသခ်ာတယ္။အမွားကိုပဲေနာက္ထပ္ဆက္လုပ္ရဲတာသည္လည္းကိေလသာပဲ။ဒါေပမယ့္ဘယ္အရာကမွန္ကန္တယ္ဆိုတာကိုသိရင္ရဲရင့္စြာနဲ႔မွန္ကန္တဲ့အရာကိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္တကယ့္ကိုအက်ိဳးအရွိဆံုးပဲ။