,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုၾကားနာေနရျခင္းသည္၊က်ြနုပ္တို့တေတြၾကားနာလာရတဲ့အရာေတြအားလံုးထက္ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိတယ္။

124,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားေနရျခင္းသည္၊အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုျမင္ျကရဲ့လာ။တကယ္လို့မ်ားေနာက္ထပ္၊ထပ္ခါထပ္ခါ၊နာၾကားျဖစ္ခဲ့ရင္နားလည္မႈေတြပိုမ်ားလာမယ္။တကယ္လို့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြျမင္လာရင္ေတာ့၊ပိုၿပီးတရားေတာ္မ်ားကိုနာၾကားမွာေသခ်ာတယ္။ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့တစ္ျခားအရာေတြနားေထာင္လာခဲ့တာမ်ားလျွပီး၊ဒါေပမယ့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔တေတြ၊နားေထာင္လာတဲ့အရာေတြအားလံုးထဲးမွာ၊တစ္ျခားအရာေတြနားေထာင္တာထက္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အမွန္အတိုင္းရွိတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားျခင္းသည္ပိုၿပီးေတာ့အက်ိဳးရွိလွပါတယ္။