မသိတဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ၿငိတြယ္ေနမိတယ္။

126,ပါျဖစ္လို႔၊အကုသိုလ္၊မေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရလဲဆိုေတာ့မသိမႈ‌ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ။ဥပမာတကယ္မသိရင္၊စြဲလန္မႈ၊နွင့္သက္မက္ေမာမႈအစြဲေတြနဲ့၊ျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္။ေနာက္ျပီးျဖစ္ ေပၚေနတဲအရာကိုအမွန္အတိုင္းမသိတဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။အမွန္ကေတာ့ျဖစ္ေပၚယံု‌ေလးနဲ့ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ပ်က္သြားတယ္။ပါတစ္ခုမွျပန္မလာေတာ့ဘူး။