နားလည္သေဘာေပါက္မႈရိွျွခင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္။

128, ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမအမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားၿပီးနားလည္ဖို႔အေရးကိစၥကိုမစြန႔္လြတ္ရဘူး။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္လာတဲ့အခါ၊ဘယ္လုပ္ရပ္ကိုမဆို၊ေကာင္း၊မေကာင္းခြဲျခားသိနိုင္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုလည္း၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ကာကြယ္နိုင္ဖို့အတြက္၊မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္ရမယ္။တကယ္လို့မွားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြလုပ္ရင္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္စီးရာၾကၿပီး၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုလည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာမက်‌ဘူး။