က်င့္ႀကံမႈအမွား‌ေတြကိုမစြဲလန္းနဲ႔၊ပါအက်ိဳးကိုမွမျဖစ္ေပၚေစဘူး။

129,တကယ္လို႔မွားတဲ့လမ္းျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္မက်င့္ႀကံမလုပ္ရဘူး။ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ဘာအက်ိဳးကိုမွမျဖစ္ေပၚေစနိုင္တဲ့အျပင္၊အဲဒီက်င့္ႀကံမႈမွားေနရင္၊မွားတဲ့အစြဲအလမ္းေတြတိုးပြါးလာမယ္။