ပညာရိွတဲ့သူသည္အကုသိုလ္မျဖစ္ေပၚဘူး။

130,ေလာကမွာမေကာင္းတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရိွတာေသခ်ာတယ္။ဒါေပမယ့္ပညာရိွတဲ့ပုဂၢိုလ္အတြက္ေတာ့သူမ်ားေတြအကုသိုလ္ျဖစ္ေပၚေနရင္ေတာင္၊ကိုယ္ကိုတိုင္ကအကုသိုလ္မေကာင္းမႈေတြမျဖစ္ေပၚေအာင္က်ိဳးစားလို႔ရတယ္။