နားလည္သေဘာေပါက္မွန္ကန္တဲ့သူရိွမွ၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္တိုးတက္လာမယ္။

131,ဗုဒၶုျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈမွန္တဲ့သူရိွခဲ့ရင္တိုးတက္လာမယ္။ဒါေပမယ့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမစကားေတြကိုနားလည္ေအာင္မေလ့လာမသင္ျကားဘူးဆိုရင္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္လည္း၊တိုးတက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ာေတြမွားရင္၊ပိုၿပီးေတာ့ဖ်က္စီးရာဖ်က္စီး‌ေၾကာင္းကိုေရာက္ေစတယ္။