တကယ္လို႔လကၡဏသေဘာတရားေတြကိုမသိရင္၊အကုသိုလ္တရားေတြအားလံုးကိုဘယ္လိုနည္းနဲ့မွၿငိမ္းသတ္လို႔မရႏိုင္ဘူး။

133,အကုသိုလ္တရားေတြသည္၊သတ္ရခက္ျပီး၊ေသဖို့လည္းခက္တယ္၊ဖ်က္စီးရခက္တဲ့မ်ိဳးေစ့တစ္မ်ိဳးပဲ။တကယ္လို့ပညာကိုတိုးတက္ေအာင္မသင္ၾကားမစုစည္းခဲ့ရင္၊အကုသိုလ္ရဲ့လကၡဏသေဘာတရားေတြကိုလည္းသိဖို႔မလြယ္ဘူး။တရားေတာ္ေတြကိုနွစ္နွစ္ကာကာေလးေလးနက္နက္နွင့္၊မွန္မွန္ကန္ကန္မသိရင္၊နားမလည္ရင္၊အကုသိုလ္တရားအားလံုးကိုဘယ္လိုမွျငိမ္းသတ္လို့မရနိုင္ဘူး။