ၿငိတြယ္ျခင္းသည္ဆင္းရဲဒုကၡကိုသာေပး‌ေစတယ္။

134,ဘယ္ေလာက္ပဲပစၥည္းဥစၥာ၊ေရြ၊ေငွရတနာေတွအ‌ေျမာက္အမ်ားႀကီးရိွေနပါေစ၊ဆင္းရဲေသာက ​ေတွရိွနေ​ေသးတယ္။အဲဒါဆိုရင္ဆင္းရဲေသာကရွိရတာ၊ၿငိတြယ္တဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။တကယ္လို့မ်ားၿငိတြယ္ျခင္းအားလံုးေတွကို၊စြန႔္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ဆင္းရဲေသာက ​ေတွမရိွေတာ့မွာေသခ်ာတယ္။ဒါေပမယ့္ဘယ္အရာမဆို၊ၿငိတြယ္မႈေတွရိွေနသေရႊ့ေတာ့ဆင္းရဲေသာက ​ေတွြဖစ္လာအံုးမွာပဲ။